STATUTUL

PARTIDULUI COMUNIŞTILOR DIN REPUBLICA MOLDOVAPartidul Comuniştilor din Republica Moldova (PCRM) întruneşte în rîndurile sale, pe principii benevole, cetăţenii ţării - adepţi ai ideologiei socialiste. PCRM este succesor de drept, moştenitor al ideilor şi tradiţiilor Partidului Comunist al Moldovei.

PCRM este un partid politic de tip european, care, în noile condiţii istorice, tinde să-şi continue lupta pentru idealurile umaniste, pentru afirmarea demnităţii umane, pentru socialism.

PCRM luptă pentru suveranitatea, neutralitatea permanentă, integritatea teritorială şi consolidarea în continuare a statalităţii Republicii Moldova.

PCRM promovează o politică reală de construire, pe principiile economiei de piaţă cu diferite tipuri de proprietate, a unui stat democratic competitiv de orientare socială şi de formare a unei societăţi civile mature.

PCRM pledează pentru dezvoltarea şi participarea Republicii Moldova la procesele de integrare luînd în considerare respectarea intereselor ţării şi societăţii moldoveneşti, pentru reformarea ţării şi societăţii în conformitate cu standardele democratice juridice, economice şi sociale.

PCRM exprimă interesele tuturor păturilor societăţii, care împărtăşesc principiul echităţii sociale şi le consolidează întru realizarea perspectivelor economice şi sociale ale ţării.

PCRM colaborează cu toate forţele sociale care susţin principiile echităţii sociale, puterii poporului şi statalităţii moldoveneşti.

PCRM pledează pentru menţinerea şi dezvoltarea relaţiilor frăţeşti dintre popoarele ţărilor CSI, fortifică solidaritatea internaţională cu partidele de stînga din alte ţări.

PCRM îşi vede misiunea în valorificarea activă şi dezvoltarea moştenirii ideologice şi a experienţei politice a comunismului şi socialismului european, în aplicarea creativă a teoriei marxist-leniniste, îmbogăţită cu realizările ştiinţei sociale contemporane şi experienţa mişcării de stînga mondiale.

PCRM participă la elaborarea politicii de stat, formarea organelor puterii şi autoadministrării publice locale, înaintîndu-şi reprezentanţii în componenţa lor şi obţinînd un rol de avangardă.

PCRM, în scopul realizării obiectivelor şi sarcinilor sale de program, instituie propriile mijloace de informare în masă, editează şi difuzează literatură social-politică şi alte materiale de propagandă şi agitaţie, organizează expoziţii, lecţii, activităţi social-politice, precum şi iniţiază crearea asociaţiilor obşteşti progresiste, a organizaţiilor de copii şi de tineret.

Partidul Comuniştilor din Republica Moldova are propriile simboluri: emblema, drapel şi imn - Internaţionala, adoptate de către congres. Emblema partidului este Secera, Ciocanul şi o Carte deschisă. Drapelul este de culoare roşie.

Statutul şi simbolurile sînt supuse înregistrării de stat.

PCRM îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu Constituţia Republicii Moldova, Legislaţia ţării, normele dreptului internaţional, cu propriul Program şi Statut.

Sediul organelor centrale ale PCRM se află în mun.Chişinău, str. Nicolae Iorga, 11.I. Membrii PCRM

l. Membru al PCRM poate fi orice cetăţean al Republicii Moldova care a împlinit vîrsta de 18 ani, recunoaşte prevederile Programului şi Statutului, participă la activitatea unei organizaţii primare, respectă hotărîrile de partid şi achită periodic cotizaţiile de membru.

2. Membrii Partidului Comuniştilor din Republica Moldova nu pot face parte din alte partide politice.

3. Membrul Partidului Comuniştilor din Republica Moldova are dreptul:

- să facă propuneri şi să participe liber la discutarea problemelor politicii partidului;

- să participe la elaborarea şi adoptarea hotărîrilor;

- să participe la alegeri şi să fie ales în organele de partid;

- să sprijine partidul din punct de vedere material;

- să se bucure de sprijinul organizaţiei de partid;

- să beneficieze de orice informaţie referitor la activitatea organizaţiilor de partid, a organelor lor de conducere şi executive şi a persoanelor oficiale, să adreseze întrebări, cereri, propuneri oricărei instanţe de partid, solicitînd răspuns pe marginea adresării sale;

- să participe la lucrările organului de partid atunci cînd se pune în discuţie propunerea, activitatea sau conduita sa;

- să expună unei critici justificate orice organ de partid sau oricare comunist în parte;

- să iniţieze rechemarea din componenţa organelor de conducere ale partidului a persoanelor care n-au îndreptăţit încrederea;

- să părăsească liber rîndurile partidului.

Calitatea de membru al PCRM nu limitează drepturile civile ale comuniştilor, inclusiv dreptul la libertatea conştiinţei şi dreptul de a participa la activitatea altor organizaţii obşteşti, principiile cărora nu vin în contradicţie cu legislaţia în vigoare şi cu scopurile de program ale partidului.

4. Membrul PCRM este obligat:

- să fie onest, principial şi ferm în convingerile sale, patriot al Republicii Moldova, să consolideze unitatea poporului multinațional moldovenesc;

- să studieze şi să folosească creativ în activitatea practică teoria marxist-leninistă, luînd în considerare condiţiile istorice concrete, Programul PCRM şi alte documente de partid;

- să promoveze activ şi să susţină consecvent ideile socialiste, orientarea partidului în rîndurile populaţiei, organizaţiilor obşteşti în realizarea scopurilor lui de program, contribuind prin diverse metode la consolidarea poziţiilor şi a autorităţii partidului în societate, să-i organizeze pe oamenii muncii în scopul apărării intereselor lor vitale, acţionînd în conformitate cu Constituţia şi legislaţia Republicii Moldova;

- să contribuie în cadrul alegerilor în organele puterii de stat şi ale administraţiei publice locale la victoria candidaţilor din partea PCRM, desfăşurînd o muncă largă de agitaţie în rîndurile populaţiei;

- să respecte strict disciplina de partid, să îndeplinească conştiincios hotărîrile şi să execute însărcinările de partid, să contribuie la consolidarea unităţii ideologice şi organizatorice a partidului, să combată hotărît orice manifestări de dogmatism, sectarism, fracţionism, respingînd ipocrizia şi intrigile;

- să se afle la evidenţă şi să muncească activ în una din organizaţiile de partid, cooptînd în rîndurile partidului membri noi;

- să achite periodic cotizaţiile de membru.

5. Primirea în rîndurile PCRM se face în conformitate cu cererea personală a solicitantului care posedă două recomandări ale comuniştilor cu o vechime de partid nu mai mică de 2 ani. Hotărîrea despre primire în partid este adoptată de organizaţia primară şi se consideră definitivă. În caz cînd la locul de trai nu există organizaţie primară de partid, hotărîrea despre primirea în partid este adoptată de către instanţa superioară.

Hotărîrea despre primirea în rîndurile PCRM se adoptă prin votul majorităţii comuniştilor prezenţi la adunare sau a membrilor organului electiv, aflaţi în şedinţă.

- Foştii membri ai altor partide politice sînt primiţi în rîndurile PCRM în baze comune, decizia organizaţiei primare de partid fiind neapărat confirmată de comitetul respectiv raional sau municipal de partid şi adusă la cunoştinţa CC.

- Reprezentantul comitetului raional sau municipal îi înmînează cetăţeanului devenit membru al partidului carnetul de partid de model unic, aprobat prin hotărîrea CC.

6. Pentru nerespectarea hotărîrilor de partid, alte acţiuni care contravin Programului şi Statutului PCRM, organizaţiile primare de partid sau organul superior respectiv îi pot aplica membrului de patid următoarele sancţiuni: observaţie, mustrare, mustrare aspră, excludere din partid.

- Hotărîrea despre excluderea din partid intră în vigoare dacă pentru aceasta au votat mai mult de jumătate din comuniştii prezenţi la adunare (membri ai organizaţiei de partid respective).

- Cel sancţionat sau exclus din partid are dreptul să apeleze la organul ierarhic superior de partid pe parcursul a două luni pentru contestarea hotărîrii organizaţiei primare. Apelul se examinează în termen de o lună, din data depunerii acestuia.

- Dacă membrul de partid nu a achitat cotizaţiile timp de trei luni nemotivat, chestiunea este examinată de către organizaţia primară. Dacă se dovedeşte că acesta a pierdut legătura cu partidul, el este exclus din rîndurile membrilor PCRM.

- Apartenenţa la partid poate fi retrasă prin hotărîrea organizaţiei primare de partid în conformitate cu cererea personală de părăsire a rîndurilor PCRM.

7. Cel exclus sau ieşit benevol din partid poate fi primit din nou pe baze generale, dar nu mai devreme decît peste trei ani.

8. Se admite sistarea apartenenţei la partid a comuniştilor aleşi sau numiţi în organele puterii de stat, în care, în conformitate cu legislaţia Republicii Moldova, nu se permite apartenenţa la organizaţiile politice, precum şi a comuniştilor plecaţi peste hotarele ţării pentru o perioadă mai mare de şase luni. Hotărîrea cu privire la sistarea apartenenţei la PCRM a membrilor CC şi CCR este de competenţa Comitetului Central, în privinţa membrilor CM, CR şi membrilor comisiei de revizie CM, CR astfel de hotărîri le iau comitetele de partid municipale şi raionale corespunzătoare, iar în alte cazuri – organizaţiile primare de partid. Aceasta nu-i lipseşte de dreptul de a susţine material partidul. În cazul restabilirii apartenenţei de partid, acestor comunişti li se păstrează vechimea de partid.II. Principiile organizatorice ale activităţii partidului

9. În activitatea sa PCRM recunoaşte rolul determinant al maselor de partid şi asigurarea drepturilor lor depline la soluţionarea problemelor de partid, respectă consecvent principiul centralismului democratic, care prevede următoarele:

- eligibilitatea şi revocabilitatea periodică a tuturor organelor de conducere ale partidului de jos pînă sus;

- darea de seamă a organelor şi conducătorilor de partid în faţa organizaţiilor lor şi a instanţelor superioare, informarea sistematică despre activitatea lor;

- colegialitatea în procesul elaborării şi adoptării deciziilor, disciplina strictă de partid, supunerea minorităţii faţă de majoritate, responsabilitatea personală pentru neîndeplinirea hotărîrilor adoptate şi a însărcinării încredinţate;

- obligativitatea hotărîrilor organelor superioare pentru cele inferioare;

- îmbinarea iniţiativei şi responsabilităţii, disciplinei conştiente şi spiritului organizat al comuniştilor;

- publicitatea activităţii tuturor organizaţiilor de partid şi a organelor de conducere ale lor.

10. În problemele ce ţin de politica şi tactica activităţii PCRM la nivel de stat dreptul de decizie îl au doar congresul sau Comitetul Central. În acest sens, organizaţiile primare pot să înainteze la CC propunerile sale, dar nu sînt în drept să adopte hotărîri.

11. Unitatea şi combativitatea rîndurilor partidului sînt garantate de:

- caracterul benevol al intrării în partid, îndeplinirea conştiincioasă a însărcinărilor de partid, comunitatea ideologică şi disciplina unică pentru toţi comuniştii;

- egalitatea drepturilor şi a obligaţiilor tuturor membrilor de partid;

- autoadministrarea şi autonomia organizaţiilor de partid în soluţionarea tuturor problemelor vieţii interne de partid în conformitate cu Statutul PCRM;

- asigurarea posibilităţilor de participare a organizaţiilor de partid la elaborarea şi realizarea politicii partidului;

- democratizarea largă a vieţii de partid, crearea condiţiilor de exprimare liberă a opiniilor, de critică constructivă şi dezbateri, cu dreptul minorităţii de a expune puncte de vedere şi a insista asupra acestora în cadrul procesului decizionar. În caz de încălcare a cerinţelor expuse în Programul şi Statutul PCRM, Comitetul Central poate lua decizia de a reînregistra (dizolva) organizaţia de partid respectivă.

După dizolvarea organizaţiei primare de partid, comuniştii care nu se reînregistrează în termenele stabilite de Comitetul Central se consideră în afara PCRM. Conform hotărîrii al CC PCRM persoanelor, care nu s-au reînregistrat în termenele stabilite din motive întemeiate, li se permite reînregistrarea în cadrul comitetului raional respectiv.

12. Concomitent cu alegerea delegaţilor la conferinţele şi congresele de partid, pot fi propuse candidaturi în componenţa organelor superioare de partid, decizia definitivă revenind conferinţei, congresului.

13. Organele elective de partid formează aparatul de serviciu, subordonat lor, îi determină structura. Salariaţii aparatului de partid sînt trataţi în conformitate cu legislaţia muncii.

14. Partidul poate fonda în conformitate cu legislaţia în vigoare mijloace necesare de informare mass-media. Conducătorii acestora sînt confirmaţi şi eliberaţi la plenarele CC.

15. În scopul coordonării activităţii lor, membrii PCRM, aleşi în organele reprezentative ale puterii, în timpul de mandatare a acestor organe se pot întruni în grupuri, fracţiuni de partid, activitatea cărora este supusă organizaţiilor de partid care i-au recomandat.

16. Componenţa organelor elective ale organizaţiilor municipale, raionale şi primare de partid poate fi înnoită, parţial sau integral, în cadrul conferinţelor ori adunărilor extraordinare de partid, pînă la expirarea împuternicirilor lor:

- în caz de demisie din proprie iniţiativă;

- la cererea a nu mai puţin de jumătate a membrilor organizaţiei de partid respective;

- prin hotărîre a CC, CM şi CR de partid.

În cazuri excepţionale, se permite cooptarea unor noi membri în componenţa CC, CCR, comitetelor municipale, raionale ale partidului, precum şi ale comisiilor de revizie. Hotărîrile sînt adoptate prin majoritatea voturilor membrilor organului respectiv prezenţi la şedinţă.

17. Membrii PCRM care îşi înaintează candidatura la alegeri în organele puterii în afara listei de la partid sau fără recomandarea organelor de partid în circumscripţii electorale cu mandat liber nu se bucură de susţinerea partidului.

18. Secretarii organizaţiilor primare de partid, organele de conducere ale partidului de toate nivelurile, delegaţii la conferinţe şi congrese sînt aleşi prin vot direct sau secret. Modul de realizare a votării se stabileşte de către adunare, conferinţă, congres.

19. Problema excluderii comunistului din componenţa CC sau a altui organ electiv de partid se rezolvă de către plenara CC sau la adunarea altui organ electiv prin majoritatea voturilor membrilor organului respectiv prezenţi la şedinţă.

20. Membrii PCRM, aleşi în organele puterii locale şi de stat în conformitate cu listele PCRM (consilieri, primari, deputaţi în Parlament) sau numiţi în funcţii de conducere a acestor organe sau organe executive, atunci cînd refuză să îndeplinească hotărîrile de partid şi să promoveze politica partidului sînt traşi la răspundere de partid, cu excluderea, în cazuri excepţionale, din rîndurile PCRM.

21. PCRM poate colabora cu sindicatele în vederea protejării sociale a oamenilor muncii.

22. PCRM susţine organizaţiile tineretului comunist, considerîndu-le drept rezervă de completare a rîndurilor sale, interacţionează cu organizaţiile obşteşti ale societăţii civile care susţin politica partidului.III. Structura organizatorică a partidului

23. Partidul se constituie după principiul teritorial. Organizaţiile primare de partid se formează la locul de trai, întrunindu-se în organizaţii raionale şi municipale de partid. În comune se crează o organizaţie primară în satul în care se află primăria, iar în alte sate ale comunei se formează organizaţii de partid de sector, care în problemele primirii în partid şi colectării a cotizaţiilor de membru sînt învestite cu drepturi de organizaţii primare. În localităţi rurale cu două sau mai multe secţii de votare se crează o organizaţie primară de partid cu întărirea comuniştilor responsabili pentru fiecare secţie de votare.

24. Unitatea organizatorică şi ideologică a partidului este o condiţie nestrămutată a activităţii reuşite a lui. În cadrul Partidului Comuniştilor din Republica Moldova nu se admite formarea fracţiunilor cu disciplină şi structură internă, în afară de asociaţiile comuniştilor-deputaţi şi comuniştilor-consilieri pentru perioada împuternicirii organelor elective.IV. Organizaţiile primare de partid

25. Baza PCRM o constituie organizaţia primară de partid. Organizaţiile primare de partid sînt din cel puţin trei membri de partid. Hotărîrea adunării de a crea o organizaţie primară este confirmată de către instanţa superioară de partid. Organul suprem al organizaţiei primare de partid este adunarea generală a comuniştilor, care se convoacă în măsura necesităţii, dar nu mai rar de o dată în trimestru. Adunarea generală are puteri depline, dacă sînt prezenţi mai mult de jumătate din membrii de partid din organizaţia respectivă. Hotărîrile se consideră adoptate, dacă au fost votate de mai mult de jumătate din numărul celor prezenţi la adunare.

Pentru înfăptuirea activităţii curente sînt aleşi pe termen de doi ani: secretarul organizaţiei de partid, locţiitorul lui şi trezorierul, iar dacă în organizaţie sînt mai mult de cincisprezece membri – biroul de partid, care îşi ţine şedinţele în funcţie de necesităţi, dar nu mai rar de o dată pe lună. Activitatea biroului de partid este condusă de secretarul organizaţiei de partid, ales de adunarea generală.

26. Organizaţiile primare de partid sînt libere să-şi aleagă formele şi metodele de activitate, să folosească cotizaţiile de partid rămase la dispoziţia lor. Hotărîrile lor, care nu contravin Programului şi Statutului partidului, nu pot fi anulate de instanţa superioară, excepţie fac doar deciziile pe dosare personale.

27. Organizaţiile primare de partid:

- participă la elaborarea şi realizarea hotărîrilor de partid, propagă ideile partidului, desfăşoară activitate politică în mase şi lucrul de agitaţie cu populaţia, apără, prin toate metodele legale, echitatea socială, drepturile şi libertăţile cetăţenilor, contribuie la activitatea organelor de partid ierarhic superioare;

- au grijă de pregătirea ideologică şi aprofundarea culturii politce a comuniştilor, dezvoltarea criticii şi autocriticii, consolidarea rîndurilor şi a disciplinei lor;

- primesc în rîndurile lor membri noi, apără demnitatea şi interesele legitime ale comuniştilor, acordă susţinere comuniştilor aleşi în organele administrării locale şi superioare de stat;

- audiază dările de seamă ale comuniştilor care se află la evidenţă, inclusiv a comuniştilor aleşi în organele de conducere ale partidului, despre respectarea cerinţelor Statutului PCRM, executarea însărcinărilor de partid şi a hotărîrilor partidului;

- vin cu propuneri referitor la întocmirea listelor de partid în cadrul alegerilor în organele puterii locale;

- informează organele superioare de partid despre activitatea lor;

- aleg delegaţi la conferinţele raionale şi municipale de partid;

- adună cotizaţiile de membru de partid şi fac dări de seamă, în modul stabilit, în faţa comitetelor raionale sau municipale de partid corespunzătoare.

V. Organizaţiile municipale şi raionale de partid

28. Organul suprem al organizaţiei municipale, raionale de partid este adunarea generală sau conferinţa comuniştilor, convocate de comitetul municipal, raional de partid o dată în doi ani, iar cele extraordinare – conform hotărîrii comitetului sau la cererea a nu mai puţin de jumătate din numărul total al comuniştilor luaţi la evidenţă de către organizaţia respectivă sau conform hotărîrii CC. Normele reprezentativităţii la conferinţele municipale, raionale sînt stabilite de către comitetul respectiv.

29. Adunarea generală (conferinţa) a organizaţiei municipale, raionale de partid examinează dările de seamă ale comitetelor respective, municipale şi raionale şi comisiei de revizie, raportul comisiei de validare, rapoarte despre situaţia social-economică, probleme ale vieţii politice şi interne de partid; alege comitetul municipal, raional de partid, comisia de revizie, delegaţii la conferinţele republicane de partid şi congresele partidului.

În cazuri excepţionale, conform hotărîrii Comitetului Central, delegaţii la conferinţele republicane şi la congresele ale partidului pot fi aleşi la plenarele comitetelor de partid, ţinîndu-se cont de propunerile organizaţiilor primare de partid.

Adunarea generală (conferinţa) a organizaţiei municipale, raionale de partid este deliberativă dacă sînt prezenţi mai mult de jumătate din membrii de partid cu evidenţa în organizaţia dată sau mai mult de jumătate din delegaţii aleşi. Hotărîrile se adoptă cu votul majorităţii comuniştilor prezenţi la adunare sau al delegaţilor aleşi la conferinţă.

30. În intervalul dintre adunările generale sau conferinţe activitatea organizaţiei municipale, raionale de partid este condusă de un comitet, care se întruneşte în funcţie de necesităţi, dar nu mai rar de o dată la trei luni.

Comitetul municipal, raional de partid este independent în adoptarea deciziilor în toate problemele vieţii politice şi interne de partid, în afară de cele care sînt de competenţa Comitetului Central şi a congresului; prin intermediul reprezentanţilor săi în organele autoadministraţiei publice locale, propune măsuri concrete privind dezvoltarea social-economică a municipiului, raionului, protecţia socială a locuitorilor lor; înregistrează organizaţiile primare de partid, coordonează şi orientează activitatea lor şi organizează împreună cu acestea activitatea de realizare a politicii şi hotărîrilor partidului; duce evidenţa personală a comuniştilor în cadrul fiecărei organizaţii primare de partid, eliberează carnetele de partid, îşi aprobă bugetul, editează organul său de presă; face propuneri în vederea alegerii sau rechemării unor membri ai CC, CCR şi ai comisiei de partid de pe lîngă CC; ţinînd cont de opinia organizaţiilor primare de partid, face propuneri organului superior de partid pentru formarea rezervei de cadre, pentru înaintarea unor candidaturi în vederea alegerii sau numirii lor în componenţa autoadministraţiei publice locale; coordonează activitatea fracţiunilor PCRM în Consiliile administraţiei publice locale; propune candidaturi la funcţia de preşedinte al fracţiunii, audiază dările de seamă privind activitatea fracţiunilor; informează permanent CC referitor la activitatea sa şi prezintă dări de seamă, în modul stabilit, cu privire la activitatea sa şi la cotizaţiile de membru. Şedinţele comitetelor municipale, raionale de partid sînt deliberative, dacă sînt prezenţi mai mult de jumătate din membrii lor.

Hotărîrile se adoptă cu majoritatea membrilor comitetului prezenţi la şedinţă. Membrii comitetelor municipale, raionale au dreptul să asiste la şedinţele comisiilor de revizie respective municipale, raionale.

31. În intervalul dintre şedinţele comitetului municipal, raional de partid, activitatea organizaţiei municipale, raionale de partid este condusă de biroul comitetului municipal, raional de partid. Membrii biroului sînt aleşi din componenţa comitetului municipal, raional de partid.

Comitetul municipal, raional de partid alege un prim-secretar şi secretari, care sînt concomitent şi membri ai biroului comitetului respectiv, aprobă trezorierul. Biroul comitetului municipal, raional de partid planifică şi realizează activitatea curentă a organizaţiei municipale, raionale de partid, controlează activitatea organizaţiilor primare de partid, starea de evidenţă a membrilor de partid şi achitării de către aceştia a cotizaţiilor de membru, adoptă măsuri oganizatorice concrete pentru consolidarea disciplinei de partid şi activizarea spiritului militant al organizaţiilor de partid în executarea hotărîrilor de partid, înaintează propuneri Comitetului Central pe chestiunile de cadre în aparatul comitetului de partid.

Şedinţele biroului au loc în funcţie de necesităţi, dar nu mai rar decît o dată în lună, avînd puteri depline dacă sînt prezenţi mai mult de jumătate din membrii lui. Hotărîrile sînt adoptate prin votul majorităţii membrilor biroului prezenţi la şedinţă.

32. Comisia de revizie a organizaţiei municipale, raionale de partid alege preşedintele şi locţiitorii lui, controlează corectitudinea executării bugetului de partid, inclusiv a achitării şi utilizării cotizaţiior de membru, verifică corectitudinea ţinerii lucrărilor de secretariat ale partidului. Ea este subordonată organului care a ales-o şi Comisiei Centrale de Revizie. În urma reviziilor efectuate înaintează propuneri biroului respectiv de partid sau Comisiei Centrale de Revizie.

Membrii comisiei de revizie au dreptul să participe la şedinţele comitetului respectiv de partid, iar preşedintele ei – la şedinţele biroului respectiv, cu drept de vot consultativ.

Şedinţele comisiei de revizie au puteri depline, dacă sînt prezenţi majoritatea membrilor. Hotărîrile sînt adoptate prin votul majorităţii membrilor comisiei prezenţi la şedinţă.VI. Organele republicane de partid

33. Organul suprem al Partidului Comuniştilor din Republica Moldova este congresul, care se convoacă nu mai rar decît o dată la patru ani.

Data convocării congresului şi ordinea de zi se anunţă nu mai tîrziu de trei luni pînă la convocare. Normele reprezentative la congres sînt stabilite de Comitetul Central al partidului.

Congresul are puteri depline, dacă la lucrările lui participă majoritatea delegaţilor aleşi, iar hotărîrile lui sînt considerate adoptate dacă pentru acestea şi-au dat votul majoritatea delegaţilor care au participat la lucrările congresului. Congresele extraordinare sînt convocate de către Comitetul Central sau la cererea a nu mai puţin de jumătate din comitetele municipale şi raionale de partid. Congresul extraordinar este convocat de comitetul organizatoric de iniţiativă în termen de două luni din ziua acumulării numărului de voturi necesar pentru convocare.

34. Congresul Partidului Comuniştilor din Republica Moldova:

- audiază rapoartele Comitetului Central şi ale Comisiei Centrale de Revizie;

- adoptă Programul şi Statutul partidului, introduce în acestea amendamente; - audiază raportul comisiei de validare;

- determină strategia şi tactica activităţii partidului;

- fondează organele de presă ale partidului;

- alege componenţa Comitetului Central şi a Comisiei Centrale de Revizie; - examinează şi rezolvă alte chestiuni ale vieţii de partid.

35. În perioada dintre congrese, în măsura necesităţii, pot fi convocate conferinţe republicane de partid. Conferinţa are dreptul de a asculta dările de seamă ale Comitetului Central şi Comisiei Centrale de Revizie, de a înnoi componenţa lor pînă la o treime, de a pune în discuţie şi a întroduce amendamente în Statutul PCRM. Conferinţa este deliberativă dacă la lucrările ei participă mai mult de jumătate din delegaţii aleşi, împuternicirile cărora au fost confirmate de către comisia de validare, iar hotărîrile sînt adoptate prin votul majorităţii delegaţilor care participă la lucrările conferinţei.

36. Preşedintele partidului este ales de către Comitetul Central pe un termen de 4 ani şi prezintă dări de seamă Comitetului Central. El coordonează activitatea Comitetului Central şi a Comitetului Executiv Politic al CC în vederea executării hotărîrilor congresului şi directivelor de program ale partidului, face parte, după funcţie, din componenţa CC şi a Comitetului Executiv Politic, conduce şedinţele acestora; reprezintă partidul în relaţiile cu organele reprezentative, executive şi juridice ale ţării, cu partidele frăţeşti din străinătate.

37. În perioada dintre congrese activitatea partidului este condusă de Comitetul Central, care convoacă şedinţe în măsura necesităţii, dar nu mai rar decît o dată la patru luni. Şedinţele Comitetului Central au puteri depline, dacă la acestea participă mai mult de jumătate din membrii lui, iar hotărîrile sînt adoptate prin votul majorităţii membrilor Comitetului Central prezenţi la şedinţă.

Comitetul Central convoacă congrese şi conferinţe, organizează executarea hotărîrilor lor, în vederea dezvoltării lor, dezbate problemele ce ţin de perfecţionarea formelor şi metodelor activităţii politico-organizatorice a partidului, consolidării unităţii lui, dinamica dezvoltării social-economice a ţării şi protecţiei sociale a populaţiei; alege Preşedintele de partid, vicepreşedinţii de partid, secretarii CC, Comitetul Executiv Politic, înaintează, luînd în consideraţie propunerile comitetelor de partid, candidaţii la funcţia de deputat în Parlament şi de consilier în Consiliul municipal Chişinău, propune fracţiunii comuniştilor din Parlament candidaturi la funcţia de Preşedinte al Republicii Moldova, de Preşedinte al Parlamentului, de preşedinte al fracţiunii PCRM în Parlament; înaintează candidatura pentru funcţia de Primar General al municipiului Chişinău şi başcanul UTA Gagauzia; coordonează activitatea fracţiunilor comuniştilor din Parlament, a unităţilor autonome, audiază dările de seamă privind activitatea lor, fondează sau lichidează organele de presă ale CC; ale comitetelor municipale şi raionale de partid, confirmă şi eliberează conducătorii organelor de presă de partid, stabileşte numărul şi funcţiile salariaţilor aparatului de partid, elaborează modelele carnetului de partid şi ale altor documente de partid, în calitate de persoană juridică reprezintă partidul.

Membrii CC sînt obligaţi să se afle la evidenţa de partid în organizaţiile primare la locul permanent de trai.

Membrii CC pot accepta propunerile de numire în funcţii de conducere din Guvern şi alte structuri ale puterii de stat numai cu consimţămîntul CC.

Membrii CC au dreptul de participare la şedinţele Comisiei Centrale de Revizie.

38. Pentru a organiza şi conduce activitatea curentă a partidului, din componenţa membrilor CC sînt aleşi Comitetul Executiv Politic, Preşedintele de partid, vicepreşedinţii de partid şi secretarii CC, care concomitent sînt şi membrii al Comitetului Executiv Politic.

Şedinţele Comitetului Executiv Politic se convoacă în funcţie de necesităţi, dar nu mai rar decît o dată în lună; şedinţele au puteri depline, dacă la ele participă majoritatea membrilor Comitetului Executiv Politic, iar hotărîrile sînt adoptate prin votul a mai mult de jumătate din membrii Comitetului Executiv Politic prezenţi la şedinţă.

Comitetul Executiv Politic organizează activitatea curentă a partidului, convoacă şi organizează plenarele CC, controlează îndeplinirea hotărîrilor congreselor şi ale CC, audiază dările de seamă ale comitetelor de partid şi ale organizaţiilor primare de partid cu privire la diferite aspecte ale lucrului ideologic şi organizaroric de partid; realizează legătura continuă cu organizaţiile de partid, selecţionarea, amplasarea şi eliberarea salariaţilor aparatelor de partid, aprobă structura aparatului de partid, statele de personal şi stabileşte salariile de funcţie a funcţionarilor aparatului CC, CM şi comitetelor raionale. În cazuri excepţionale, Comitetul Executiv Politic poate adopta hotărîri în chestiuni ce sînt de competenţa CC, urmînd ca acestea să fie confirmate de plenara ordinară a CC.

În scopul realizării sarcinilor statutare, Comitetul Executiv Politic poate crea întreprinderi şi organizaţii pe bază de autogestiune, cu statut de persoană juridică, conducînd activitatea lor.

Comitetul Executiv Politic reprezintă partidul în relaţiile reciproce cu alte partide politice şi formaţiuni sociale, cu partidele de peste hotare, prezintă partidul în cadrul rezolvării problemelor financiare şi patrimoniale.

39. Vicepreşedinţii de partid şi secretarii Comitetului Central conduc activitatea curentă a Comitetului Executiv Politiv, a aparatului CC, organizează controlul activităţii a comitetelor de partid în vederea realizării hotărîrilor congresului, Comitetului Central şi Comitetului Executiv Politic. În lipsa Preşedintelui partidului, şedinţele Plenarelor CC şi ale Comitetului Executiv Politic al CC conduce unu dintre vicepreşedinţi de partid ori secretari al CC. Funcţiile şi obligaţiunile ale vicepreşedinţilor de partid şi secretarilor CC în privinţa activităţii de partid politic şi altor membri al Comitetului Executiv Politic li se stabilesc de către Comitetul Executiv Politic.

40. Comisia de Partid pe lîngă CC al PCRM este aleasă de către Comitetul Central al partidului, este subordonată lui şi are menirea să contribuie prin activitatea sa la consolidarea unităţii organizatorice şi ideologice a partidului, la sporirea combativităţii organizaţiilor de partid. Comisia controlează respectarea Programului şi Statutului PCRM de către comunişti şi organizaţiile de partid, corectitudinea excluderii din partid, examinează apelurile, plîngerile şi propunerile comuniştilor în termen de trei luni, îi sancţionează (inclusiv cu excluderea din partid) pe comuniştii care au încălcat flagrant Statutul şi Programul PCRM. Comisia de Partid informează sistematic Comitetul Executiv Politic şi Comitetul Central despre rezultatele verificărilor efectuate, examinărilor apelurilor, plîngerilor şi propunerilor comuniştilor, vine cu propuneri pe marginea problemei consolidării unităţii organizatorice şi ideologice a partidului.

Şedinţele Comisiei de Partid se convoacă după necesităţi, dar nu mai rar decît o dată în patru luni şi sînt deliberative, dacă la acestea participă mai mult de jumătate din membrii ei.

Hotărîrile sînt adoptate cu majoritatea voturilor membrilor Comisiei de Partid prezenţi la şedinţă. Procesele-verbale ale şedinţelor Comisiei de Partid sînt semnate de către membrii comisiei, prezenţi la şedinţă.

Membrii Comisiei de Partid de pe lîngă CC au dreptul de a participa la şedinţele plenarelor CC cu drept de vot consultativ.

Comisia de Partid se conduce de Programul şi Statutul PCRM, de hotărîrile congresului, conferinţelor şi ale Comitetului Central.

41. Comisia Centrală de Revizie a PCRM se alege la congresul partidului. Activitatea ei e chemată să consolideze disciplina de partid şi financiară şi să vegheze asupra utilizării raţionale a bugetului partidului şi menţinerea în ordine a documentaţiei de secretariat şi proceselor-verbale.

Comisia Centrală de Revizie controlează starea documentaţiei de secretariat şi a proceselorverbale, corectitudinea şi oportunitatea achitării cotizaţiilor de membru de către comunişti, utilizarea corectă a acestora, activitatea financiară şi de producţie a întreprinderilor şi organizaţiilor cu caracter de autogestiune ale partidului, efectuează conducerea metodică şi coordonarea activităţii comisiilor de revizie ale comitetelor municipale şi raionale de partid.

În urma examinărilor vine cu propuneri la Comitetul Executiv Politic sau la Comitetul Central.

Comisia Centrală de Revizie îşi alege în cadrul unei şedinţe preşedintele şi locţiitorii lui. Şedinţele se convoacă în funcţie de necesităţi, dar nu mai rar decît o dată la patru luni. Şedinţele au puteri depline, dacă la ele participă mai mult de jumătate din membrii ei. Hotărîrile sînt adoptate prin majoritatea voturilor membrilor Comisiei prezenţi la şedinţă.

Membrii Comisiei Centrale de Revizie au dreptul de a participa la plenarele CC, iar preşedintele ei – la şedinţele Comitetului Executiv Politic cu drept de vot consultativ.

În activitatea lor Comisia Centrală de Revizie, comisiile de revizie ale comitetelor de partid se conduc de Statutul PCRM şi de instrucţiunile adoptate de ea sau împreună cu Comitetul Central.VII. Resursele băneşti şi patrimoniul partidului

42. Sursele de finanţare ale partidului sînt cotizaţiile de membru, donaţiile, inclusiv cele colectate în cadrul desfăşurării activităţilor distractive, culturale, sportive sau a altor acţiuni de masă, organizate de partid, alocaţiile din bugetul de stat, alte venituri provenite din activitatea editorială, activitatea legată nemijlocit de administrarea proprietăţii sale, venituri din operaţiuni bancare precum şi alte tipuri de activitate economică şi financiară, ce rezultă direct din scopurile prevăzute de Statut.

43. Partidul prezintă anual, pînă la data de 31 martie, rapoartele financiare către Curtea de Conturi, Ministerul Finanţelor şi Ministerul Justiţiei al Republicii Moldova.

44. Cotizaţiile se achită lunar. Pentru anumite categorii de comunişti organizaţiile primare de partid pot stabili diferenţiat mărimea cotizaţiilor de membru.

45. Bugetul Partidului Comuniştilor din Republica Moldova se constituie în baza bugetelor organizaţiilor de partid primare, teritoriale municipale şi raionale.

46. În patrimoniul partidului pot fi incluse imobile, fond locativ, utilaje, edituri, tipografii, mijloace de transport, alte bunuri matriale necesare realizării obiectivelor statutare.

47. Patrimoniul partidului este proprietate comună, el nu poate fi împărţit între membrii lui, inclusiv după sistarea activităţii partidului, ci doar transmis succesorului sau utilizat în scopuri de binefacere.VIII. Reorganizarea şi încetarea activităţii PCRM

48. Reorganizarea şi încetarea activităţii Partidului Comuniştilor din Republica Moldova are loc în conformitate cu Legea cu privire la partidele politice prin decizia organului său ierarhic superior.